دکترمهناز امیرخانی:

دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 

خانم دکتر مهناز امیرخانی:

دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) :  فلسفه  (گرایش منطق)

   كارشناسي ارشد:   فلسفه و کلام 

   كارشناسي : الهیات (فلسفه)


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:02185692021

   دورنگار : 02188058923

   پست الکترونیک :  amirkhani@alzahra.ac.ir