سید عباس موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سید عباس موسوی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی


   دكتري (Ph.D) : مبانی نظری اسلام (مدرسی معارف)

   كارشناسي ارشد: فلسفه

   كارشناسي : الهیات و معارف اسلامی (فلسفه)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 0912199306

   دورنگار : 02188808984

   پست الکترونیک : a.moosavi@alzahra.ac.ir