افخم دانشفر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

افخم دانشفر


دانشیار گروه رفتار حرکتی

دانشکده علوم ورزشی
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رشد و یادگیری حرکتی)

   كارشناسي ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی

   كارشناسي : تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم ورزشی

   تلفن:85692682-021

   دورنگار :88041468-021

   پست الکترونیک :a.daneshfar@alzahra.ac.ir

   کارنامک  https://drive.google.com/file/d/16LbNCVyQXUhbZXdGWSmW7bsZ153-_6Fq/view?usp=sharing