روشنک علیمحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

3


روشنک علیمحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه آمار 


   دكتري (Ph.D) :...آمار.........

   كارشناسي ارشد:......آمار.......

   كارشناسي :....آمار..


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

   تلفن:........85692099.....

   دورنگار :..........

   پست الکترونیک : r_alimohammadi@alzara.ac.ir