زهره توازیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیریت گروه فلسفه و حکمت اسلامی

ریاست دانشکده الهیات

   مدیریت گروه فلسفه و حکمت اسلامی

   عضو هیئت ممیزه

   عضو کمیسیون تخصصی دانشگاه