زهره توازیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

طرح درس 2.jpgبرنامه درسی

برنامه هفتگی 971دکتر توازیانی.docx

طرح درس فلسفه سینطرح درس 1.jpgوی طرح درس 2.jpg1 و 2

 

فایل ها و منابع درسی