زهره خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهره خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه 


   دكتري (Ph.D) :روان شناسی بالینی کودک

   كارشناسي ارشد:.روان شناسی بالینی

   كارشناسي :روان شناسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692840

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :z.khosravi@alzahra.ac.ir