ژیلا امینی ششده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   معاون گروه مهندسی برق دانشگاه الزهرا (1393 تا 1394)

   مشاور انجمن علمی دانشجویی  برق دانشگاه الزهرا (1393 تا کنون)

   مشاور شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه الزهرا (1394 تا کنون)

 

عضویت در انجمن های علمی

عضو اصلی کمیته زنان در مهندسی ایرن (WIE)

انجمن میکروالکترونیک ایران (1393 تا کنون)

انجمن آموزش مهندسی ایران (1394 تا کنون)