ژیلا امینی ششده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زمینه های تدریس

  مدارهای الکتریکی 1 و  2

   الکترونیک 1 و 2

  آزمایشگاه مدارهای الکتریکی