ژیلا امینی ششده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر ژیلا امینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه برق دانشکده مهندسی 


   دكتري (Ph.D) :  مهندسی برق ، دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد:   مهندسی برق ، دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي : مهندسی برق ، دانشگاه شریف


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه اول، اتاق 117

   تلفن: 85692176-9821+

   دورنگار :

   پست الکترونیک :zh.amini@alzahra.ac.ir