دکتر محبوبه ضرابی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1- Effective factors in thermostability of thermophilic proteins, Biophysical chemistry119(2006), 256-270
2- The investigation of Interactions of k-Hefutoxin1with the Voltage-gated Potassium Channels: a computational Simulations and in silico mutation , Proteins. 2008 May 15;71(3):1441-9.
3- Comparison of the Antimicrobial Effects of Semi-purified Cyclotides From Iranian Viola odorata against Some of Plant and Human Pathogenic Bacteria
Journal of Applied Microbiology. 06/2013; 115(2)
4 - Detection of GES-2, a Class of A β -Lactamase from Pseudomonas aeruginosa in a teaching hospital in Iran. Jundishapur Journal of Microbiology. 2013 December; 6(10
5- Sequence analysis of gene encoding cyclotides in three species of Violaceae and determination of their anti-microbial activities
Journal of Biochemical & Microbial Technology. Volume 2, Issue 1, February 2014, Pages 1-7
6- Prediction of antigenic sites on ALS1 and HWP1 protein sequences in vaginal isolated C. albicans of using bioinformatics analysis.Iran J Med Microbiol: Volume 9, Number 1 (03-2015)
7- شناسايي مولكولي قارچهاي مخرب آثار مكتوب قديمي در مجله همايش آرشيو براي همه با محوريت حفاظت و نگهداري اسناد و ميراث مستند(كتابخانه ملي).
8- استخراج و خالص سازی نسبی سیکلوتیدهای عصاره گیاه بنفشه معطر بومی ایران (Viola odorata) و بررسی مواد موثره آن بر روی باکتری S. aureus PTCC 1431 . مجله زيست شناسي كاربردي دانشگاه الزهرا.بهار و تابستان 92
9- شناسايي دو ژن als1 و hwp1 در جدايه هاي كانديدا آلبيكنس عفونت واژينالي.فصلنامه ژنتیک در هزاره سوم . سال دوازدهم، شماره 1 (پياپي 44)، بهار 1393

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

1- Simulation of interactions of the κ-hefutoxin1 with the voltage-gated potassium ion channels. BioSysBio Conferebce.2007 .UK
2- Homology Modeling Of Functional Domain of PyocinS2 from the Crystal Structure of ColicinE7 and Studying Of PyocinS2-Immunity Protein Interactions. Iranian conference on bioinformatics,2010
3- The Study of 3D-Structure of SUMO4 Based on Homology Modeling. Iranian conference on bioinformatics,2010
4- Screening of cyclotides as antimicrobial peptides from several violaceae species

کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران. تهران.اسفند 1390
5- The study of antimicrobial activities of extracted cyclotides from viola tricolor 15th Iranian and International Congress of Microbiology ایران .
26 - 28 August 2014
6- The study of anti-microbial cyclotide encoding genes from Iranian viola tricolor 15th Iranian and International Congress of Microbiology ایران
26 - 28 August 2014
7- The Comparative Study of Antimicrobial Effects of Semi Purified Cyclotides from Iranian Viola Odorata with Commercial Antibiotics Against E.coli .
سیزدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی میکروبیولوژی اردبیل 24/4/91
8- شناسایی ژن های پپتید حلقوی ضد میکروبی و بررسی بیان آنها در گیاه بنفشه معطّر بومی ایران .هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی.تهران .شهریور 1390
9- بررسی فعالیت ضدمیکروبی مواد موثره گیاه بنفشه معطر بومی ایران بر باکتری گرم منفی E.coli ATCC… و تعیین زمان دوام اثرات ضدمیکروبی آن. همایش ملی علوم زیستی دانشگاه آزاد فلاورجان اسفند 1390
10- استخراج پپتید ضد میکروبی(سیکلوتید) از گیاه viola ignobilis .همایش سراسری گیاهان دارویی یاسوج 8/6/91
11- مدلسازی ساختمان سه بعدی پپتیدهای حلقوی ضد میکروبی جدا شده از گیاه بنفشه معطر بومی ایران .همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی.گلستان 13/6/91
12- شناسایی ژن سیکلوتید در گیاه viola spathulata بومی ایران کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی دانشگاه ملایر بهمن 91

طرحهای پژوهشی

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

افتخارات/جوایز

کتب تألیف/ترجمه شده

مباني بيوانفورماتيك انتشارات آييژ

برگزاری کارگاه


برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک و شبیه سازی در دانشگاه تربیت مدرس ، 1385
برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک ویژه اساتید در دانشگاه الزهرا ، 1388
برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه الزهرا ، 1391