دکتر محبوبه ضرابی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

  مدیر گروه بیوتکنولوژی

 عضو کمیته برنامه ریزی تدوین سر فصلهای رشته بیوتکنولوژی در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

   عضو کمیته برنامه ریزی تدوین سر فصلهای رشته بیوفیریک در دانشگاه تربیت مدرس

   نماینده تحصیلات تکمیلی در دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا

  عضو کمیته برنامه ریزی درسي گروه بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا

  عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا