دکتر محبوبه ضرابی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) : بیوفیزیک، دانشگاه تربيت مدرس

   كارشناسي ارشد: زیست شناسی علوم جانوری ، دانشگاه تهران  

   كارشناسي : بیوفیزیک ، دانشگاه تربيت مدرس

 

زمینه های تدریس

تدريس در وزارت آموزش و پرورش


- تدريس در دوره متوسطه منطقه 6 شهر تهران

تدريس در دانشگاههاي تهران


- تدريس دروس زيست پرتوي ،بيوفيزيك و كاربرد كامپيوتر در بيوتكنولو‍‍ژي در دوره کارشناسي دانشگاه الزهرا
- تدريس دروس بيوانفورماتيك، مدلسازی ریاضی در زیست شناسی ،مهندسي پرروتئين، بیوفیزیک مولکولی و روشهاي نوين دربيوتكنولوژي در دوره کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا
- تدريس روشهاي نوين در ميكروبيولوژي در دوره دکترا دانشگاه الزهرا
- تدريس مهندسي پروتئين در دوره دکترا مرکز تحقیقات پاستور