دکتر محبوبه ضرابی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر محبوبه ضرابی

 
استادیار گروه بیوفیزیک

   دكتري (Ph.D) :  بیوفیزیک، دانشگاه تربيت مدرس

   كارشناسي ارشد:  زیست شناسی علوم جانوری ، دانشگاه تهران

   كارشناسي : بیوفیزیک ، دانشگاه تربيت مدرس


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن (داخلی): 2722

   دورنگار :

   پست الکترونیک : mzarrabi@alzahra.ac.ir ،  zarrab_m@yahoo.com