دکتر رقیه زارعی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر رقیه زارعی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :بیوسیستماتیک جانوری (دانشگاه تهران)

   كارشناسي ارشد: بیوسیستماتیک جانوری (دانشگاه فردوسی مشهد)

   كارشناسي: زیست شناسی (دانشگاه شیراز)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن: 2716

   دورنگار :888058912

   پست الکترونیک :r.zarei@alzahra.ac.ir