منصوره زارعان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

زارعان، منصوره؛ زارعی، معصومه؛ هنردوست، عطیه (1397). توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، زن در توسعه و سیاست، دوره 16، شماره 2.

زارعان، منصوره (1396). فراتحلیل عوامل موثر بر طلاق (مروری بر مطالعات ثبت شده در دهۀ اخیر)، پژوهش‌های مشاوره، جلد 16، شماره 61.

زارعان، منصوره؛ عامری، پردیس (1396). تحولات خانواده و بازخوانی معنای عشق به منزله ی شورش در رهایی (با تأکید بر فیلم «صحنه هایی از یک ازدواج»، ساخته اینگمار برگمان)، پژوهشنامه زنان، دوره 8، ویژه نامه. 

 . Marriage in Islam, Christianity and Judaism, Religious Inquiries. V.5, N. 9
(2016)  Zarean، Mansoreh, Barzegar,Khadigeh

زارعان، منصوره؛ سدیدپور، سمانه (1395). فراتحلیل تحقیقات مربوط به طلاق: رویارویی عوامل فردی و اجتماعی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 2.

زارعان، منصوره؛ برزگر، خدیجه (1397). جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی، پژوهش‌های ادیانی، شماره 11. 
پناهی، محمد حسین، زارعان، منصوره، (1393). صمیمیت و همدلی بین اعضای خانواده و عوامل موثر بر آن، مطالعات جنسیت و خانواده، سال دوم، شماره اول. 
منصوره زارعان؛ ام‌البنین چابکی (1393). سلامت خانواده از نگاه جامعه‌شناسی، فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، شماره 20. 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

منصوره زارعان؛ سمانه سدیدپور (1396). بررسی رابطۀ سلامت عمومی و گرایش به مجردی، پژوهش‌های نوین ایران و جهان در روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر

ام‌البنین چابکی؛ منصوره زارعان (1396). بررسی نگرش زنان قم به طلاق و رابطۀ آ با میزان پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی، دومین کنگره بین‌المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، دانشگاه الزهرا (س)

منصوره زارعان؛ ام‌البنین چابکی، (1396). علل اجتماعی طلاق در زنان و ارائه راهکارها، دومین کنگره بین‌المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، دانشگاه الزهرا (س).

سمانه سدیدپور؛ منصوره زارعان، (1396). فرایند مواجهه با بد حجابی: نظریۀ داده بنیان، همایش ملی نگرش علمی کاربردی به عفاف و حجاب، دانشگاه الزهرا (س).

طرحهای پژوهشی

زارعان، منصوره (1394). فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینۀ طلاق و عوامل آن در ده سال اخیر (83- 93). دانشگاه الزهرا (س).

زارعان، منصوره (1395). عوامل اکتشافی طلاق در قم ، استانداری قم

زارعان، منصوره (1396). افزایش سن ازدواج،، دانشگاه الزهرا (س).

زارعان، منصوره (1397). بررسی روابط عاطفی زوجین (مطالعه موردی متأهلان شهر تهران). دانشگاه الزهرا (س).

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

منصوره زارعان، خدیجه برزگر (1397). یباچه‌ای بر  جامعه‌شناسی رویکردهای فمینیستی، تهران: دانشگاه الزهرا (س).

منصوره زارعان، خدیجه برزگر (1397). جنسیت و توسعه، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

سایر پژوهش ها