منصوره زارعان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : جامعه‌شناسی فرهنگی

كارشناسي ارشد: جامعه‌شناسی

كارشناسي :علوم اجتماعی

 

زمینه های تدریس

   نظریه‌های خانواده

نظریه‌های جنیست

جنسیت و توسعه

تحولات خانواده

خانواده در اسلام