منصوره زارعان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


منصوره زارعان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :جامعه‌شناسی فرهنگی

   كارشناسي ارشد: جامعه‌شناسی

   كارشناسي : پژوهشگری


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:09126025014

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@