زهرا الهوئی نظری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 مدیر گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی

 معاون آموزشی دانشکده الهیات   

 رئیس دانشکده الهیات