زهرا میرحسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 1. «تحلیل جامعه شناختی ترس از جرم در میان زنان شهر تهران»، (با استفاده از نتایج حاصل از پایان نامه ارشد)، مجله نامه علوم اجتماعی، دوره 17،شماره36، بهار1388.

 2. «بررسی عوامل موثر بر بزهدیدگی زنان شهر تهران»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران)، دوره 9،شماره 1،بهار 1390( با استفاده از نتایج حاصل از پایان نامه ارشد).

 3. «قربانی شناسی، راهی به سوی افزایش احساس امنیت اجتماعی»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، ویژه نامه پاییز 1390

 4.  «بررسی علل مهاجرت نخبگان به ایران در طول تاریخ؛ با تاکید بر مهاجرت علمای جبل عامل و نسطوری»، مجله نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال پنجم، شماره9، تابستان 1389(تاریخ انتشار:تابستان 1391).

 5. «بررسی جامعه شناختی درک و تصور کنشگران اجتماعی نسبت به جرایم زنان»، (با استفاده از نتایج حاصل از پایان نامه دکتری)، نشریه ی بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه تربیت معلم، دوره 5، شماره2، زمستان 1393، صص 23-42.

 6. «تحلیل جامعه شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی»، (با استفاده از نتایج حاصل از پایان نامه دکتری)، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره3، پاییز1393(چاپ در1394)،صص345-362.

 7. « A Sociological Approach to the Women's Perception of Fear of Crime in the Urban Spaces, International journal of social science(IJSS Quarterly, Vol.5 No.2, 2015

 8. «فهم خانه داری در بستر نقشهای جنسیتی : مطالعه کیفی در شهر تهران» ، در فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 23، شماره 73، تابستان 1395، صفحه 1-32.

 9. «زندگی پس از زندان: چالش های بازسازی برای زنان»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی نظم و امنیت اجتماعی دانشگاه اصفهان، دوره6،شماره3، پاییز 1396

 10- پدیدارشناسی زمینه های ارتکاب جرم در میان زنان،فصلنامه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، دوره 2، شماره 8، تابستان1395 (تاریخ انتشارتابستان 1397).

11-شناسایی زمینه‏ های طراحی مدل بازپذیری اجتماعی موفق زنان مجرم؛ تبیینی داده‌بنیاد، فصلنامه زن در توسعه و سیاست،  دوره 16، شماره 1 ،بهار 1397، صفحه 51-78

12-واکاوی معنایی سیر زندگی زنان تحت درمان متادون (از آغاز تا رهایی)، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران،  دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28،  (دانشگاه تهران)، زمستان 1397، ص649-675.

13-مطالعه ی زمینه ها و انگیزه های اسیدباشی در بستر مناسبات جنسیتی و نابرابری های اجتماعی، مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، (دانشگاه شهید بهشتی)، شماره 4/72 بهار و تابستان 1396(تاریخ انتشار زمستان 1397)، ص1-39.

14-مطالعة تجربة زیستة کودکان و نوجوانان در خانواده‌هایی با والد زندانی، مجله مطالعات اجتماعی ایران(انجمن جامعه شناسی ایران)، دوره سیزدهم، شماره1، بهار1398.

15-نیمه پنهان زندگی زنان تن فروش، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال هشتم شماره ۲ (پیاپی ۲۵، تابستان ۱۳۹۸)، صص ۴۵ -۶۴

16-تجربه زیسته دختران کار خیابانی؛ در بستر ملاحظات جنسیتی و تفاوت های قومیتی، فصلنامه علوم اجتماعی، پیاپی ۸۴ (بهار ۱۳۹۸)، صص ۱۲۷ -۱۵۴

 17-تاثیر سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی بر شادی زنان (یک تحلیل اقتصادسنجی در رابطه با زنان شهر تهران)، زن در توسعه و سیاست، دوره 17، شماره4، زمستان 1398

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 1. ارائه مقاله در همایش ملی کنترل جرایم خشونت بار در سال 1386 با عنوان: «بررسی تبعات و پیامدهای خشونت خانگی با تاکید بر مسئله زنان کتک خورده، برگزارکننده همایش: نیروی انتظامی.

 2. ارائه مقاله در همایش بررسی مسائل اجتماعی جوانان سال 1386 با عنوان: «تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و سبک زندگی جوانان ، برگزار کننده: مرکز مطالعات اجتماعی-اقتصادی جوانان دانشگاه تهران.

 3. ارائه مقاله در دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران سال 1391 با عنوان: «فراتحلبل کتاب های منتشر شده در حوزه بررسی مسائل اجتماعی ایران ،  برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران.(محل برگزاري: خانه انديشمندان علوم اجتماعي).

ا4- رائه مقاله در همایش ملی مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی، سال 1393 با عنوان: «تببین نقش و جایگاه رسانه های عمومی در گسترش حمایت های اجتماعی»، برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد وکمیته امداد امام خمینی(ره)

 5- اراته مقاله با عنوان «نگرش زنان به پوشش؛ با تاکید بر تاثیر پوشش بر احساس امنیت اجتماعی»، همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، دانشگاه الزهرا، سخنران برگزیده، آذر 1396.

6- نگرش دختران دانشجو به پوشش و حجاب، همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، دانشگاه الزهرا، آذر 1396

7-مسائل و مشكلات رشته مطالعات زنان به روايت دانشجويان،اولین همایش ملی رشته مطالعات زنان، دانشگاه خوارزمی، اسفند1396.

8-درك و تصور زنان از حضور در ورزشگاه بر مبناي حقوق شهروندي، مطالعه كيفي،همایش ملی مسائل اجتماعی زنان، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1397.

 

طرحهای پژوهشی

 

 1. همکاری در طرح «مطالعه جامعه شناختی کیفیت زندگی زنان خانه دار شهر تهران»، ارگان اجرا کننده طرح: دانشگاه تهران،  تیر 1394.

 2. همکاری در طرح « بررسی وضعیت روابط همسران در خانواده» با همکاری دفتر مطالعات زنان دانشگاه تهران و به سفارش شورای انقلاب فرهنگی،در سال1392و93.

 3. همکاری در طرح «شناسایی و بررسی مسائل خانواده های والد زندانی و راهکارهای حمایت از کودکان این خانواده ها در برابر مخاطرات و آسیب ها»، با همکاری قوه ی قضاییه و جهاد دانشگاهی خوارزمی، .

 4. همکاری در طرح «درک و تصور کنشگران تهراني نسبت به عملکرد پليس در جامعه»، دفتر تحقیقات و مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی،  

 5. مطالعه جامعه شناختی نقش پلیس زن در جنبش های اجتماعی، دانشگاه علومانتظامی امین

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی با معدل 19.13

-کسب رتبه اول در میان دانشجویان گرایشات علوم اجتماعی با معدل 18.52

-استاد برتر آموزشی در سال 1398

 

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 

سایر پژوهش ها