زهرا میرحسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده  دانشگاه الزهرا، از شهریور 1395 تا کنون  

استاد مشاور انجمن علمی-دانشجویی گروه مطالعات زنان و خانواده سال 96-97

نماینده دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد در مرکز نوآوری و کارآفرینی از سال 97

مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده از آبان 1398