زهرا میرحسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  جامعه شناسی، بررسی مسائل اجتماعی ایران

كارشناسي ارشد:   پژوهشگری اجتماعی

كارشناسي : علوم اجتماعی

 

زمینه های تدریس

 

  • آسیب شناسی اجتماعی زن و خانواده

  • خانواده و سیاست های اجتماعی

  • روش تحقیق در علوم اجتماعی

  •  مسائل زنان و خانواده

  •  نظریه های جامعه شناسی،

  • مبانی مددکاری اجتماعی

  • مددکاری اجتماعی کار با فرد(1و2)

  • جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

  • جامعه شناسی خاتواده

  • جامعه شناسی جنسیت و..