زهرا میرحسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهرا میرحسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده


   دكتري (Ph.D) :جامعه شناسی- بررسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد: علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی

   كارشناسي: علوم اجتماعی

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85692410

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :Z.mirhosseini@alzahra.ac.ir