زهرا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   معاونت گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا