زاهده اژدری، ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

 

عنوان

نام نشریه

شماره مجله

تاریخ چاپ

1

On Inner Automorphisms And Central Automorphisms Of Nilpotent Group Of Class 2

Journal Of Algebra And Its Applications

Vol. 10, No. 6 1283-1290

2011

2

On Automorphisms Fixing Certain Groups

Journal Of Algebra And Its Applications

Vol. 12, No. 2 1250163 (17 pages)

2013

3

Some New Results On Central Automorphisms Of Infinite Groups

Southeast Asian Bulletin of Mathematics

37: 15–22

2013

4

On Pointwise Inner Automorphisms of Nilpotent Groups of Class 2

J. Sci. Kharazmi University

Vol. 13, No. 2, 285-294

2013

5

On Certain Automorphisms Of Nilpotent Groups

Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy

113A,

5-17

2013

6

On Inner Automorphisms And Certain Central Automorphisms Of Groups

Indian Journal of Pure and Applied Mathematics

45, no. 3, 377–394

2014

7

Central Automorphisms And Inner Automorphisms In Finitely Generated Groups

Communications in Algebra

44 (10),

4133-4139

2016

8

On Equality Of Derival Automorphisms And Certain Automorphisms In Finitely Generated Groups

Journal Of Algebra And Its Applications

Vol. 18,

No. 5,

1950088

(14 pages)

2018

9

Isomorphism Between Certain Automorphisms Of Groups

Quasigroups And Related Systems Accepted -
10 On Equality Of Certain Subcentral Automorphisms In Finite P-Groups Journal Of Algebra And Its Applications Accepted -
11

The Relationship Between Derival  Automorphisms  And

Certain Subgroups Of Automorphisms In Finitely    Generated Group

Iranian Journal Of Mathematical Sciences And Informatics Accepted -

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

نام مقاله

نام کنفرانس

تاریخ

1

On inner automorphisms and central automorphisms of groups fixing the certain subgroups

22nd Iranian Algebra Conference

31th Jan - 2nd Feb 2012

2

On central automorphisms fixing certain subgroups elementwise

4th Group Theory Conference of Iran

7-9 March 2012

3

Isoclinic groups and certain automorphisms of groups

9th Iranian Group Theory Conference

1-3 February 2017

4

On M-autocenter and M-autocommutator of group G

10th Iranian Group Theory Conference

24-26 January 2018

5 On The Converse Of A Theorem Of Hegarty The 26th Iranian Algebra Seminar 6-7th March 2019
6 Some Properties Of Derival Automorphisms Group

12th Iranian Group Theory Conference

18-19 February 2020

 

 ویرایش و داوری مقالات

 

 

 

نام نشریه

نوع همکاری

عنوان مقاله

1

Mathscinet

Reviewer

Finite Groups With Automorphism Groups Having Orders $4pq^2$ $(2<P<Q)$ Ii, Algebra Colloq. 24 (2017), No. 1, 153-168

2

Mathscinet

Reviewer

Bounds Of The Group Of Ia-Automorphisms, Eurasian Math. J. 7 (2016), No. 4, 30-45

3

Proceedings - Mathematical Sciences

Referee

On $N^{Th}$ Class Preserving Automorphisms Of $N$-Isoclinism Family (2017)

4

Communications In  Algebr

Referee

On Certain Automorphism Groups Of Finitely Generated Groups (2017)

5

Communications In  Algebra

Referee

The Structure Of The Automorphisms Of The Groups $Z^N$ And ${Z_P}^ N$, $P$ Prime (2018)

6

Journal Of Algebra And Its Applications

Referee

Referee

On Equality Of Absolute Central And Ia-Automorphism Group Of Finite $P$-Groups

7

Mathscinet

Reviewer

A Note On A Result Analogous To Schur Theorem

8

Mathscinet

Reviewer

Nilpotent Residual Of Fixed Points

9

Mathscinet

Reviewer

On Central Automorphisms Of P-Group Fixing The Frattini Subgroup Element-Wise

10

Mathscinet

Reviewer

A Note On Absolute Central Automorphisms Of Groups

11

Mathscinet

Reviewer

On Noninner Automorphisms Of Finite P-Groups That Fix The Center Elementwise, Ghoraishi

12

Mathscinet

Reviewer

Automorphism Groups Of 2-Groups Of Coclass At Most 3

 
 

 راهنمایی یا مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد  

 

 

 

عنوان

نام دانشجو

نوع همکاری

تاریخ دفاع

راهنمایی

مشاوره

1

نمایش مینیمال ضرب حلقوی گروه ها

آرزو صابری

 

/

10/12/93

2

بررسی خودریختی های جابه جاشونده برخی از گروه های متناهی

مریم حسینی علایی

 

/

12/12/93

3

بررسی گروه خودریختی های حاصل ضرب حلقوی گروه ها و کاربردهایی از حاصل ضرب حلقوی گروه ها

سمیه گل محمدی

 

/

21/6/95

4

بررسی خودریختی های جابه جا شونده و مرکزی برخی از گروههای متناهی

نجمه اسحقی

 

/

11/11/95

5

مشخص سازی عوامل ضرب حلقوی استاندارد نیم کامل

سیما ستوده

 

/

15/11/96

6

حاصل ضرب حلقوی نیم کامل گروهها و خودریختی های آنها

معصومه نوری نژاد

 

/

97/11/15

7

گروه خودريختي هاي مركزي حاصل ضرب حلقوي استاندارد گروه ها

فاطمه محمودی

 

/

98/11/16

8

بررسي ارتباط بين خود ريختي هاي خود مركزي مطلق و خودريختي هاي خاص از يك گروه

فاطمه نیازی

/

 

98/11/14

9

تساوي بين زير گروه هايي خاص از خودريختي ها

زهرا نوری خجری

/

 

98/11/14

 

طرحهای پژوهشی

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

سایر پژوهش ها