زاهده اژدری، ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 معاون آموزشی دانشکده ریاضی