زاهده اژدری، ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : ریاضی محض - گرایش جبر - نظریه گروهها

كارشناسي ارشد: ریاضی محض - گرایش جبر  

كارشناسي : ریاضی محض 

 

زمینه های تدریس

    مبانی جبر
    مبانی ماتریس و جبر خطی
    مبانی علوم ریاضی
    گروه های متناهی   
    ریاضی عمومی