زاهده اژدری، ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 زاهده اژدری، ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 

 

   دكتري (Ph.D) : ریاضی محض - گرایش جبر - نظریه گروهها

   كارشناسي ارشد: ریاضی محض - گرایش جبر

   كارشناسي : ریاضی محض

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85693014

   دورنگار :88047861

   پست الکترونیک :Z_azhdari@alzahra.ac.ir