بتول یوسفی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   

  1. معاونت پژوهشی در خانه مشروطیت و خانه بیداری اسلامی اصفهان از سال 1393تا 1396
  2. مدیر پژوهشی در جهاد دانشگاهی الزهرا(س)  از سال 1391 تا پایان سال1392.
  3. کارشناس پژوهشی و همکاری علمی با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1389 تا 1396.