بتول یوسفی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : علوم سیاسی

 

كارشناسي ارشد: علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

كارشناسي :تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

زمینه های تدریس

   انقلاب اسلامی ایران

   اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

   تاریخ تحلیلی معاصر ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران