بتول یوسفی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

درس انقلاب اسلامی ایران :

روزهای سه شنبه و چهارشنبه

ساعت 10 -12 و ساعت 13- 15

درس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

روزهای دوشنبه

ساعت 10 - 12 و ساعت 13- 15

 

فایل ها و منابع درسی

  1. شفیعی فر، محمد.انقلاب اسلامی( ماهیت، زمینه ها و پیامدها).
  2. عیوضی، محمد رحیم؛ هراتی، محمد جواد.در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی.
  3. محمدی، منوچهر. انقلاب اسلامی(زمینه ها و پیامد ها).
  4. مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران
  5. ملک افضلی اردکانی، محسن، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  6. ملکوتیان، مصطفی، پدیده انقلاب.
  7. جزوه تهیه شده از کتب فوق
  8. فیلم ها و تصاویر و مستندهای مرتبط با مبحث درسی