بتول یوسفی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

درس انقلاب اسلامی ایران :/طرح درس.pdf

روزهای

دوشنبه ساعت 8 - 10 و 10- 12

سه شنبه ساعت 10 -12 و ساعت 13-15 ساعت 15- 17

چهارشنبه ساعت 8- 10 و 10-12

فایل ها و منابع درسی

  1. شفیعی فر، محمد.انقلاب اسلامی( ماهیت، زمینه ها و پیامدها).
  2. عیوضی، محمد رحیم؛ هراتی، محمد جواد.در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی.
  3. محمدی، منوچهر. انقلاب اسلامی(زمینه ها و پیامد ها).
  4. مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران
  5. ملک افضلی اردکانی، محسن، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  6. ملکوتیان، مصطفی، پدیده انقلاب.
  7. جزوه تهیه شده از کتب فوق
  8. فیلم ها و تصاویر و مستندهای مرتبط با مبحث درسی