سپیده یگانه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 نماینده ی پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی (از مهر 1395)

   نماینده ی گروه زبان و ادبیات فارسی در سایت (از مهر 1395)

  عضو کمیته ی علمی و اجرایی همایش بین المللی «حج در پویه ی  تاریخ»، مورخ 27 و 28 / 01/ 1396؛ دانشگاه الزهرا (س)

   عضو  کمیته ی تخصصی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی (از مهر 95 تا کنون)

 عضو  شورای آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی (از مهر 96 تا کنون)

 عضو شورای  برنامه ریزی گروه زبان و ادبیات فارسی (از مهر 96 تا کنون)

 عضو  کمیته ی تدریس فارسی عمومی گروه زبان و ادبیات فارسی (از مهر 95 تا کنون)

 دبیر تخصصی نشریه علمی ـ پژوهشی ادبیات عرفانی، دانشگاه الزهرا (س)، (از مهر 96 تا کنون)

 نماینده ی کارآفرینی دانشکده ی ادبیات در کمیته ی کارآفرینی و نوآوری دانشگاه الزهرا (س)، (از اردیبهشت 1398 تا کنون)

 عضو کارگروه آموزشی دانشگاه الزهرا (س)

 استاد راهنمای انجمن علمی دانشجویی رشته ی زبان و ادبیات فارسی، از 08/05/1399 ـ 08/05/1400.

 معاون گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)، از بهمن 1399  تا تیر 1400

 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)، از تیر 1400 تا کنون