سپیده یگانه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 فارسی عمومی (کارشناسی)

 آیین نگارش و ویرایش ( الهیات ـ کارشناسی)

 تاریخ ادبیات ایران 1 (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 تاریخ ادبیات ایران 3 (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 تاریخ ادبیات ایران 4 (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 کارگاه شعر و داستان (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 ادبیات انقلاب اسلامی (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 ادبیات داستانی (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 زبان انگلیسی تخصصی (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 مقدمات زبان شناسی(زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 مرجع شناسی و روش تحقیق (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 تاریخ زبان فارسی (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 متون نظم ـ قصاید ناصرخسرو (زبان و ادبیات فارسی ـ کارشناسی)

 آیین نگارش و ویرایش (آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان ـ کارشناسی ارشد)

 آیین نگارش و فن بیان (پژوهش هنر ـ کارشناسی ارشد)

 آیین نگارش و ویرایش متون علمی (مترجمی فرانسه ـ کارشناسی ارشد)

 متون نثر ادبیات پایداری (ادبیات پایداری ـ کارشناسی ارشد)

 سمینار (ادبیات پایداری ـ کارشناسی ارشد)

فایل ها و منابع درسی

 تاریخ ادبیات ایران از ذبیح الله صفا

 تاریخ ادبیات ایران از سید مهدی زرقانی

 تاریخ ادبیات ایران 1 انتشارات سمت

 ادبیات انقلاب اسلامی گردآوری محمدرضا ترکی

 آشنایی با زبان شناسی در مطالعات ادب فارسی از کوروش صفوی

 زبان شناسی به زبان ساده از نرگس مقدم نسب

 مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی از احمد رضی

 تاریخ زبان فارسی از محسن ابوالقاسمی

 نگاهی تازه به بدیع از سیروس شمیسا

 آیین نگارش و ویراش از حسن ذوالفقاری

 از زبان شناسی تا ادبیات از کوروش صفوی

 تاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران از سپیده یگانه