سپیده یگانه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سپیده یگانه، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

 
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی


   دكتري (Ph.D) : زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)

   كارشناسي ارشد: زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   كارشناسي : زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :s.yegane@alzahra.ac.ir