مرجان یزدان پناهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مرجان یزدان پناهی
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

  استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی  

 

   دكتري (Ph.D): ادبیات انگلیسی، دانشگاه لنکستر، انگلستان

   كارشناسي ارشد: ادبیات دوره رمانتیک و ویکتورین، دانشگاه لنکستر، انگلستان

   كارشناسي: زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه انگلیسی

   تلفن: 85692355

   پست الکترونیک: m.yazdanpanahi@alzahra.ac.ir