یاسمن ملکی یورتچی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : آمار، گرایش احتمال و فرایندهای تصادفی

كارشناسي ارشد:   آمار، آمار ریاضی

كارشناسي : آمار

 

زمینه های تدریس

احتمال

فرایندهای تصادفی

سری زمانی

آمار ریاضی

طرح آزمایش

رگرسیون

ناپارامتری