علی محمد ولوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

  

 

1-دکتر علیمحمد ولوی "لوگوس بین النهرین، هند، ایران، یونان" : فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء شماره1، تابستان1368.

2-دکتر علیمحمد ولوی "ممرا، سوفیا، کلمه (لوگوس از دیدگاه یهود و مسیحیت)": فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء، شماره، سال

3-دکتر علیمحمد ولوی "نگاهی به مدیریت تحقیق و توسعه در ژاپن" : مجله رهیافت، شماره 3، زمستان 1371.

4- دکتر علیمحمد ولوی "شرک و توحید قبیله ای در جاهلیت": کیهان فرهنگی، شماره 100، مرداد 1372.

5- دکتر علیمحمد ولوی "مذهب ابوالحسن مسعودی": مجله مسجد، شماره 17، سال 1373.

6- دکتر علیمحمد ولوی " بررسی تاثیر تحولات سیاسی دوره ی خلفای راشدین بر ایجاد برخی عقاید کلامی": فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء، شماره 15 و 16، سال 1374.

7-دکتر علیمحمد ولوی"ویژگیها و روش تاریخ نگاری مسعودی": فصلنامه فرهنگ، شماره 19، سال 1375.

8- دکتر علیمحمد ولوی "زمینه های اجتماعی واقعه عاشوراء": فصلنامه تاریخ اسلام، شماره 1، بهار 1379.

9-دکتر علیمحمد ولوی "مدیریت در بحران:پژوهشی موردی در مدیریت پیامبر(ص) در غزوه احزاب": فصلنامه تاریخ اسلام، شماره 3، پاییز 1379.

10-دکتر علیمحمد ولوی "بررسی تاثیر علایق خاندانی و رسوبات اندیشه دینی نو مسلمانان بر ضبط سیره و تاریخ زندگانی پیامبر(ص)"قبل از ابن اسحاق"": فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء، شماره 43، پاییز 1381.

11-صفورا برومند و دکتر علیمحمد ولوی "بنوناجیه و طبرستان: روایتی از یک تناقض تاریخی": فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، شماره 71، بهار 1387.

12-علی غلامی دهقی و دکتر علیمحمد ولوی "نخستین نظریه پرداز ارجاء بررسی تحلیلی نامه حسن بن محمد بن حنفیه درباره ارجاء": فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهراء، شماره 2، تابستان 1388.

13- صفورا برومند و دکتر علیمحمد ولوی "دربار ساسانی و مسیحیان: مدارا یا تعصب:" مجله تاریخ ایران، شماره 5، پاییز 1388.

14-منصوره کریمی قهی و دکتر علیمحمد ولوی "رویارویی نظری گفتمان "سلطه"و "مقاومت" درمکاتبات منصور دوانیقی و محمد نفس زکیه": فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ ایران و اسلام دانشگاه الزهراء، شماره 4، زمستان 1388.

15-دکتر علیمحمد ولوی و محترم وکیلی "بررسی تطبیقی شهادت فرزندان عبدا... بن جعفر در منابع تاریخی و متون تعزیه": فصلنامه علوم اسلامی، شماره 1، تابستان 1389.

16- دکتر علیمحمد ولوی و محترم وکیلی "بررسی شهادت قاسم بن حسن(ع) درمنابع تاریخی و متون تعزیه": فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 5، تابستان 1389.

17-دکتر علیمحمد ولوی و لیلا رضوی نجفیان" حسنیان زندان هاشمیه( بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان)": پژوهش های تاریخی(علمی-پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 2، تابستان 1388.

18- فهیمه فرهمند پور و دکتر علیمحمد ولوی "آموزه های ائمه و تحول ساختاری مذهب شیعه:" پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، شماره 4، تابستان 1389.

19- دکتر علیمحمد ولوی و مریم یدالله پور و معصومه یدالله پور" مناسبات خلفای اموی با مسیحیان ذمی و نقش آنان در پیشرفت علوم مسلمانان": تاریخ در آینه پژوهش، شماره 3، پاییز1389.

20- دکتر علیمحمد ولوی و دکتر شهلا بختیاری" سیاست مذهبی خلفای راشدین:" فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، شماره 6، پاییز 1389.

21- دکتر علیمحمد ولوی "گفتگو سویه های تاریخی جامعه شناختی": کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 15، آبان 1389.

22- دکتر علیمحمد ولوی و مریم یدالله پور و معصومه یدالله پور" بررسی حیات سیاسی اجتماعی و دینی مسیحیان ذمی( در عصر خلفای نخستین و امام علی(ع)": تاریخ در آینه پژوهش ، شماره 4، زمستان 1389.

23-دکتر علیمحمد ولوی و هدیه تقوی "تاثیر نگرش"معذوریت اشتباهات اجتهادی صحابه" بر رواج بی تفاوتی اجتماعی در جامعه اسلامی( از سال 11 تا 65 هجری): "فصلنامه مطالعات فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ، شماره 6، زمستان 1389.

24- سوسن فخرایی و دکتر علیمحمد ولوی و دکتر فاطمه جمیلی "منزلت اجتماعی و جایگاه سیاسی نخبگان شیعه امامیه در قرون چهارم تا ششم قمری بر اساس گزارش کتاب النقض": فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی، شماره 32، زمستان 1389.

25-سیمین قربانپور و دکتر علیمحمد ولوی "نوع شناسی رفتار سیاسی مردم کوفه در قیام حسین بن علی(ع)": فصلنامه پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 1، زمستان 1389.

26-دکتر علیمحمد ولوی و محمد دشتی "نقش علویان در گسترش تشیع در نیشاپور": فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی، شماره 35، پاییز 1390.

27- دکتر علیمحمد ولوی و مریم یدالله پور و معصومه یدالله پور" بازتاب اخبار مسیحیان ذمی در منابع اسلامی ( از آغاز اسلام تا پایان امویان)": تاریخ در آینه پژوهش، شماره 2، تابستان 1390.

28-منصوره کریمی قهی و دکتر علیمحمد ولوی و دکتر فاطمه جمیلی"بررسی دیدگاههای کلامی و رویکرد روشی ابن قبه رازی در رساله ی " نقض کتاب الاشهاد": فصلنامه مطالعات فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ، شماره 9،  سال 1390.

29-دکتر علیمحمد ولوی و خدیجه سهراب زاده "تاثیر وضعیت اقتصادی اصحاب شاخص؛ بر میزان همراهی آنان در غزوات": فصلنامه مطالعات فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ، شماره 10، زمستان 1390.

30-دکتر علیمحمد ولوی و ملیحه سرخی"بررسی فرایند مسموم سازی دوران امارت و خلافت معاویه": فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، نوبت چاپ

31-دکتر علیمحمد ولوی و هدیه تقوی "سنخ شناسی و تبیین رفتاری صحابه شاخص در همراهی با پیامبر(ص) در غزوه تبوک بر اساس سوره توبه": پژوهشنامه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران، نوبت چاپ

32-دکتر علیمحمد ولوی و زینب میرزایی" واکاوی انتقادی بازتاب وفات امام حسن(ع)": فصلنامه شیعه شناسی، نوبت چاپ

33-هدیه تقوی، دکتر شهلا بختیاری، دکتر علیمحمد ولوی و دکتر غلامرضا ظریفیان، نوع شناسی سیادت در جزیره العرب قبل از اسلام،فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام.

34- دکتر صادق آیینه وند،  دکتر علیمحمد ولوی علی رضا شجاعی زند و حامد منتظری مقدم" استعمال اصطلاح " امیرالمومنین" فی سلام الخلافه": مجله العلوم الانسانیه الدولیه، 1429/2008، العدد15.

35- دکتر صادق آیینه وند،  دکتر علیمحمد ولوی و دکتر حسین مفتخری و علی غلامی دهقی" نشأه المرجئه": مجله العلوم الانسانیه الدولیه، 1429/2008، العدد 15.

36- دکتر صادق آیینه وند، دکتر علیمحمد ولوی و دکتر محمد علی مهدوی راد و فهیمه فرهمند پور" ائمه اهل البیت(ع) اعداد الکوادر الانسانیه و تطور فی هیکلیه الشیعه": مجله العلوم الانسانیه الدولیه، 1429/2008، العدد 15.

37- دکتر ملیحه مغازه ای،دکتر  صادق آیینه وند ودکتر علیمحمد ولوی و دکتر  سوسن باستانی

The Image of woman in creation Account of the Holy Scriptures: A comparative study between the Quran and Bible: Intl.j.Humanities (2010) vol. 17.

38. . دکتر علی محمد ولوی، دکتر فاطمه جمیلی، لیلا محمد نیاکان ، کارکرد آشکار و پنهان زیارتگاه های ایلام...، فصلنامه علمی- ترویجی  فرهنگ ایلام، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392.

39- دکتر  علی محمد ولوی، سمیه بخشی زاده، غزوه تبوک حرکتی نظامی یا تدبیری اجتماعی- سیاسی، فصلنامه پژوهشی تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهراء، شماره 21، بهار 1393

40. سیده سوسن فخرایی، دکتر علیمحمد ولوی، دکتر فاطمه جمیلی، سنخ شناسی نخبگان در پژوهشهای تاریخی )نمونه: سنخ شناسی و تبیین جهت گیری سیاسی نخبگان شیعه امامیه در عصر عباسی(، دو فصلنامه مطالعات روش شناسی دینی، شماره اول، بهار و تابستان 93.  

41- فاطمه اروجلو ، دکتر علیمحمد ولوی،  بازتاب صورت بندی در قرآن، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال 94

42- هدیه تقوی، دکتر شهلا بختیاری، دکتر علی محمد ولوی، دکتر غلامرضا ظریفیان، نوع شناسی سیادت در جزیره العرب قبل از اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام، تابستان 93، فصلنامه تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام شماره 24، بهار 94.  

43- طاهری ناصری، دکتر علیمحمد ولوی، بازکاوی موضع معصومین در برابر غلو، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران، شماره 27، پاییز 94

 

44- علیمحمد ولوی، هانیه بیک،  صورت بندی گفتمانی خطبه  216 نهج البلاغه( بازتولید نظریه بقاءو زوال حاکمیت از منظر امام علی(ع)، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره چهارم، پاییز 95.

45. فاطمه سرخیل، علی محمد ولوی، رويارويي نظري گفتمان حقانيت حكومت در مكاتبات شاه اسماعيل صفوي و شيب ك خان ازبك، جستارهای تاریخی، شماره اول،  بهار و تابستان 96.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

  

1-the political participation from the vie point the Islamic Theological sects. آلمان، پتسدام، 1382

2-گسست سیاسی و شکوفایی تمدنی: تاجیکستان، دوشنبه، آکادمی علوم تاجیکستان، 1990.

 

طرحهای پژوهشی

1-سیره شناسی معصومین در ارتباط با بازماندگان شهداء

2-طرح طبقه بندی موضوعی دیدگاه ها و آثار امام خمینی

3-پژوهشی جامعه شناختی در تبیین جایگاه زن در قرآن، سیره نظری و عملی معصومین در قرون اولیه

4-ارزیابی آموزش تاریخ اسلام: ناظر علمی از سال 1388-1389.

5-طرح ممیزی تاریخ اجتماعی در ایران: ناظر علمی، سال 1389.

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

1-دیانت و سیاست در قرون نخستین اسلامی: انتشارات دانشگاه الزهراء، انتخاب به عنوان پژوهش برتر در جشنواره ملی ابن مسکویه در سال 89.

2-تاریخ علم کلام و مذاهب اسلامی: انتشارات بعثت، 1367.

3-فرهنگ کار در اسلام: انتشارات امیر کبیر، 1381.

4-شاهدان شهادت: نشر شاهد، 1381

 

 

سایر پژوهش ها