علی محمد ولوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   

 

1-معاون پژوهشی دانشگاه الزهراء از سال 1367-1370.

2-مدیریت گروه تاریخ دانشگاه الزهراء از سال 1372 تا چند دوره متناوب

3- رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی سال 1372.

4- نایب رئیس انجمن ایرانی تاریخ از سال 1387 تا 1389.

5-ریاست انجمن ایرانی تاریخ از سال 1389 تا 1392