علی محمد ولوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از شعبه  دانشگاه هاروارد در ایران ؛ دانش آموخته ی رشته ادیان از دانشگاه تربیت مدرس؛ دانش آموخته ی رشته تاریخ اسلام از دانشگاه تربیت مدرس


كارشناسي ارشد:  دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از شعبه  دانشگاه هاروارد در ایران ؛ دانش آموخته ی رشته ادیان از دانشگاه تربیت مدرس؛ دانش آموخته ی رشته تاریخ اسلام از دانشگاه تربیت مدرس 

كارشناسي :دانش آموخته ی رشته مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی

 

زمینه های تدریس

   تخصص در حوزه کلام، ادیان، جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ اسلام، اندیشه سیاسی در اسلام، روش تحقیق در علوم اجتماعی، روش شناسی