علی محمد ولوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


علی محمد ولوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه تاریخ


   دكتري (Ph.D) : تاریخ اسلام، تاریخ ادیان و علوم اجتماعی

   كارشناسي ارشد: تاریخ ، ادیان و علوم اجتماعی

   كارشناسي : مدیریت


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ

   تلفن: 02188030292

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : a.valavi@alzahra.ac.ir