وجیهه ثابتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


وجیهه ثابتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 

 

   دكتري (Ph.D) : دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران (1384-1380)

   كارشناسي ارشد:مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران (1386-1384)

   كارشناسي :مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران (1384-1380)

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی، گروه کامپیوتر

   تلفن:0218804040-2143

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :v.sabeti@alzahra.ac.ir