محمد تقی میرترابی ، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : شیمی آلی

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس