محمد تقی میرترابی ، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 

فایل ها و منابع درسی

 نجوم 1

 نجوم 2