دکتر اعلا تورانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات علمی و اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

1ـ علم امام در آینه حکمت متعالیه

 

فصلنامه علمی پژوهشی حکمت صدرایی، مقاله 4، دوره 4، شماره 2، تابستان و پاییز 1395، صفحه 51-64XML

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

اعلی تورانی 1 ؛ زهرا خطیبی2

1عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

2دانشگاه الزهرا

چکیده

علم ‌امام (ع) بارزترین‌ صفتی است‌ که از دیرباز در امام‌شناسی مورد توجه عالمان و متفکران اسلامی بوده است. اندیشمندان شیعی این ویژگی را از شروط بنیادین امامت دانسته و در رویارویی با دیگر گروه‌های اسلامی بر آن تأکید‌ کرده‌اند. مطالعه دربارة این موضوع همواره با نگرش‌ها و رویکردهای فکری مختلفی مواجه بوده و بروز اختلافاتی را در مقدار و چگونگی علم امام (ع) موجب شده است. این تحقیق، با رویکردی تطبیقی و با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه حکمت متعالیه را در این ‌باره بررسی می‌کند. بر اساس نتایج این پژوهش، حکمت متعالیه بر تقیّد علم امام (ع) به ذاتی ‌نبودن و افاضه از جانب خداوند متعال و نیز بر عدم احاطة علم ایشان نسبت به کنه ذات و صفات ذاتی خداوند متعال اذعان دارد. همچنین، هر آنچه حکمت متعالیه دربارة علم گستردة امام به همة موضوعات و حقایق بیان می‌دارد، به قوس نزولی و وجود نوری امام (ع) برگشت می‌کند نه به وجود عنصری و قوس صعودی ایشان.

کلیدواژگان

علم امام (ع)؛ حکمت متعالیه؛ علم غیب؛ ملاصدرا

عنوان مقاله [English]

The Knowledge of Imam in the Transcendent Wisdom Mirror

چکیده [English]

The Knowledge of Imam (AS) is the most obvious quality which has attracted scholars and thinkers in Imamology. Shiite scholars consider itas one of the main conditions of leadership (Imamat) and have emphasized it facing to other Islamic schools. This subject has been conducted through several mental attitudes and approaches, so that it has result in debates concerning the amount and the quality of the Knowledge of the Imam. By comparative approach and by using descriptive – analytical method, this research explores that subject from Transcendent Wisdom point of view. Based on the results obtained in this study, Transcendent Wisdom accepts that the Knowledge of the Imam (AS) is not essential to him and inspired from God, and Imam has no perfect knowledge concerning the essence of God and His qualities. Also, what Transcendent wisdom claims concerning the extension of Imam’s knowledge to all subjects and truths, belongs to downward arc and not to his material existence and upward arc.

کلیدواژگان [English]

the knowledge of Imam, transcendent wisdom, the knowledge of unseen world, Mulla Sadra