دکتر اعلا تورانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  مدیریت گروه، 22/2/1380 تا 22/2/1382

  مدیریت گروه ، 22/2 1388 تا 17/7/92

  مدیریت گروه از سال 99 ادامه دارد.

  مدیریت بسیج اساتید دانشگاه الزهرا 91 الی 93

 عضو کمیته تدوین نظام نامه اخلاق دانشگاه الزهرا  از تیر  1400 ادامه دارد