دکتر اعلا تورانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري : الهیات، فلسفه ملاصدرا 

كارشناسي ارشد:  1ـ فلسفه و کلام اسلامی 2ـ فلسفه غرب

كارشناسي : الهیات

 

زمینه های تدریس

   فلسفه ملاصدرا و مشاء

   فلسفه غرب و تطبیقی

  کلام جدید و قدیم