دکتر اعلا تورانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

طرح درس فلسفه غرب 2 فرم طرح درس فلسفه غرب 2 - Copy (3).pdf

طرح درس زبان تخصصی 2فرم طرح درس زبان تخصصی - Copy (2)pdf

طرح درس فلسفه تاریخفرم طرح درس فلسفه تاریخ - Copy pdf

 طرح درس فلسفه معاصرفرم طرح درس فلسفه معاصر.pdf

طرح درس 1400

1ـ طرح درس فلسفه علم دانشکده الهیات: یک. تعریف علم دو تعریف فلسفه سه .فرق فلسفه و علم چهار. فلسفه علم پنج .فلسفه های مضاف شش .مراتب فلسفه علم هفت. استقرا گرایی هشت. ظهور تئوری ها نه .تطور تاریخ علم ده .نظریه لاکاتوش و توماس کوهن یازده .نظریه فایرابند و پوپر دوازده. ابطال گرایی سیزده .نسبی گرایی چهارده. مساله استقرا پانزده. راه حل مشکل استقرا

1ـ طرح درس فلسفه علم روانشناسی: 1. تعریف فلسفه و علم 2. تعریف فلسفه علم 3. فلسفه علوم انسانی 4. فلسفه علوم اسلامی 5. فلسفه علم روانشناسی از نظر دانشمندان غربی 6. فلسفه علم روانشناسی از نظر دانشمندان اسلامی 7. نظریه استقرا گرایی 8. انواع راه های استدلال منطقی 9. نقد استقرا گرایی 10. تحولات تاریخ علم روانشناسی 11. نظریه لاکاتوش و توماس کوهن 12 . شکاکیت پوپر و فایرابند در علوم تجربی

فایل ها و منابع درسی

منابع: 

 درس فلسفه غرب: 1ـ تاریخ فلسفه غرب(کاپلستون) 2ـ تاریخ فلسفه غرب (دکتر شرف الدین خراسانی 3ـ کلیات فلسفه (ریچارد پاپکین) 4ـ تاریخ و مبانی فلسفه غرب (ترجمه عبد الحسین آذرنگ)

 در س فلسفه معاصر:1ـ تاریخ فلسفه غرب( کاپلستون) 2ـ تاریخ و مبانی فلسفه غرب (هالینگ دیل) 3ـ تاریخ فلسفه غرب(سید حسین نصر)

 

  1- An Encyclopedia of Philosophy (pol – edvard)  زبان تخصصی

 2- routledge An Encyclopedia of Philosophy                               

3- Encyclopedia Oxford                                                                 

 

فلسفه تاریخ:1ـ اسلام و فلسفه تاریخ(انور الجندی؛ ترجمه لطیف راشدی) 2ـ فلسفه تاریخ (بهزاد سالکی) 3ـ فلسفه تاریخ از دیدگاه استاد مطهری ( جلد 1 الی 4)

 

1400

1ـ فلسفه علم دانشکده الهیات: یک علم شناسی فلسفی (دکتر سروش)،دو چیستی علم (آلن چالمرز) سه دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر (گلشنی) چهار قرآن و طبیعت گلشنی

2ـ فلسفه علم روانشناسی: یک علم شناسی فلسفی (دکتر سروش)،دو چیستی علم (آلن چالمرز) سه دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر (گلشنی) چهار قرآن و طبیعت گلشنی پنج فلسفه علم روانشناسی (دکتر خسرو باقری) شش فلسفه علم روانشناسی (دکتر مسعود زنجانی)