آزاده طاولی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  • مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي


   اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر رويكرد شناختي رفتاري بر - سازگاري زناشويي زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره دليجان

  مقايسه اثربخشي سه روش درمانگري مبتني بر طرحواره، شناختي - رفتاري و ذهن آگاهي بر كاهش اضطراب و افسردگي همسران جانبازان

  مقايسه اثربخشي گروه درماني بين فردي و گروه درماني شناختي رفتاري در كاهش علائم افسردگي همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي        The Relationship Between Emotional Functioning of the EORTC QLQ-C30 and A Measure of Anxiety and Depression (HADS) in Cancer Patients

 

        Quality of life and psychological distress in women with recurrent miscarriage a comparative study

 

        Effects of relaxation and stress management training on fibromyalgia symptoms in women

 

        Sexual Therapy for Women with Multiple Sclerosis and Its Impact on Quality of Life

 

         Quality of life in women who were exposed to domestic violence during pregnancy

 

      Long-term effects of sulfur mustard on civilians mental health 20 years after exposure (The Sardasht-Iran Cohort Study)

 

     Quality of Life in College Students with and without Social Phobia 

       The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE) translation and validation study of the Iranian version

 

        Disclosure of cancer diagnosis and quality of life in cancer patients should it be the same everywhere

 

         Quality of life in women with fibromyalgia

 

        Depression and quality of life in cancer patients with and without pain the role of pain beliefs

 

        Anxiety and depression in patients with gastrointestinal cancer does knowledge of cancer diagnosis matter
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

بررسي اضطراب مرگ و كيفيت زنگي در كاركنان هلال احمر و آتش نشاني

 

بررسي نقش پيش بيني كننده سبك هاي مقابله اي در نشانه هاي اضطراب اجتماعي دانشجويان

 

پيش بيني اضطراب ارتباط با جنس مخالف از طريق ترس از ارزيابي منفي و توجه متمركز بر خود

 

بررسي اثربخشي زوج درماني مبتني بر هيجان بر افزايش صميميت جنسي زوج هاي ناسازگار در بافت فرهنگي ايران

 

 

The Therapist's Effect in Cognitive - Behavioral Group Therapy for Social Anxiety Disorder

 

effects of culture on job search behaviour role of personal contactsطرحهای پژوهشیاختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنریافتخارات/جوایز


کتب تألیف/ترجمه شده

مديريت اضطراب اجتماعي . درماني مبتني بر رويكرد شناختي-رفتاري.راهنمای مراجع . جلد اول

مديريت اضطراب اجتماعي- درماني مبتني بر رويكرد شناختي-رفتاري. راهنماي درمانگر جلد دوم


سایر پژوهش ها

دبير همايش بين المللي فرهنگ،آسيب شناسي رواني و تربيت

داوري مقالات همايش بين المللي فرهنگ،آسيب شناسي رواني و تربيت

 كميته علمي همايش ملي روانشناسي مدرسه

داوی مقالات علمی پژوهشی مجلات مطالعات روانشناختی، اندیشه های نوین تربیتی، روانشناسی بالینی و شخصیت، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، مطالعات زن و خانواده