آزاده طاولی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  • عضو كميته تخصصي گروه 
  • عضو كميته ترفيع گروه روانشناسي
  • همکاری در ايجاد رشته روانشناسي باليني كودك
  •  عضويت كميته برنامه ريزي گروه روانشناسي
  • عضويت كميته ترفيع و ارتقا گروه 
  • مدير آزمايشگاه روانشناسي
  • عضو شورای دانشکده 
  • استادراهنمای دانشجویان ورودی 96