آزاده طاولی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : روان شناسی

كارشناسي ارشد:  روان شناسی بالینی 

كارشناسي : روان شناسی بالینی

 

زمینه های تدریس

   آسیب شناسی روانی 

   اصلاح و تغییر رفتار

   آزمون های روان شناختی